Uslovi korištenja

Pristup ovom sajtu i korištenje istog predmet su sljedećih uslova. Ukoliko se ne slažete sa njima, moramo Vas zamoliti da ne koristite ovaj sajt. Korištenjem ovog sajta, izjavljujete da koristite ovaj veb-sajt i njegov sadržaj na sopstveni rizik.

Izuzeće od odgovornosti

Kompanija Evropa Lijek Pharma d.o.o. je napravila kompilaciju sadržaja ovog veb-sajta veoma pažljivo i u skladu sa svojim sadašnjim saznanjima.

Međutim, ne pružamo garanciju, ni direktnu ni indirektnu, za potpunost ili tačnost detalja ponuđenih na ovom sajtu. Molimo Vas da budete svjesni posebno činjenice da detalji koje pružamo možda više nisu aktuelni. Pristup ovom sajtu i korištenje istog ili bilo kojih povezanih sajtova ili sajtova do kojih se dolazi preko linkova vršite na sopstveni rizik. Ne prihvatamo odgovornost za zahtjeve za odštetu zbog gubitaka, oštećenja ili zahtjeve za nadoknadu zbog detalja koji nedostaju ili nisu navedeni.

Pravne napomene

Ovim veb-sajtom rukovodi Evropa Lijek Pharma d.o.o. u BiH. Sva prava na veb-sajt ili koja proizilaze iz istog ostaju vlasništvo Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Evropa Lijek Pharma d.o.o. može izmijeniti sadržaj ovog veb-sajta i/ili prekinuti njegov rad u bilo kom momentu bez prethodnih najava, u cijelosti ili dijelovima, prema svom nahođenju i bez preuzimanja odgovornosti. Evropa Lijek Pharma d.o.o. nema nikakvu obavezu da ažurira sadržaj ovog veb-sajta.

Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, svi detalji, dokumenti i izjave objavljene na našem veb-sajtu su vlasništvo isključivo kompanije Evropa Lijek Pharma d.o.o. Osim ukoliko postoji pisano odobrenje od kompanije Evropa Lijek Pharma d.o.o., nikakva dozvola se ne daje za unos objavljenog i pravom zaštićenog sadržaja sa našeg veb-sajta u druge programe ili veb-sajtove ili za upotrebu takvog sadržaja na bilo koji drugi način.

Međunarodni korisnici su obavezni da poštuju posebne odredbe svojih nacionalnih propisa. Korisnici iz Sjedinjenih Američkih Država moraju poštovati uslove za korištenje ovog sajta naših kompanija u SAD.

Lični podaci

Kompanija Evropa Lijek Pharma d.o.o. naročitu pažnju posvećuje tome da obezbijedi zaštitu ličnih podataka. Informacije o upotrebi ličnih podataka možete naći na linku Izjava o privatnosti.

Uticaj na naše Uslove prodaje

Osim ukoliko nije jasno navedeno u pisanoj formi, na uslove prodaje kompanije Evropa Lijek Pharma d.o.o. ne utiče ovaj veb-sajt, njegov sadržaj, materijal ni detalji.

Uvoznik i distributer:

EL PHARMA

Procter & Gamble Health